محاسبه Precision و Recall و F-Measure و Accuracy

محاسبه Precision و Recall و F-Measure

برای محاسبه ی سه مقدار:

  • Precision
  • Recall
  • F-Measure
  • Accuracy

از روی confusion matrix یا ماتریس درهم ریختگی به کمک کدهای پایتون ابتدا نیاز به چهار مقدار:

  • True Positive (TP)
  • False Negative (FN)
  • False Positive (FP)
  • True Negative (TN)

دارید. به طور کلی جدول زیر به شما در محاسبه ی آن ها کمک می کند.

confusion matrix یا ماتریس درهم ریختگی
confusion matrix یا ماتریس درهم ریختگی

 

روش بدست آوردن Precision

فرمولی که برای بدست آوردن مقدار Precision باید از آن استفاده کنید فرمول زیر می باشد:

 

روش بدست آوردن Recall

فرمولی که برای بدست آوردن مقدار Recall باید از آن استفاده کنید فرمول زیر می باشد:

 

روش بدست آوردن F-Measure

فرمولی که برای بدست آوردن مقدار F-Measure باید از آن استفاده کنید فرمول زیر می باشد:

 

روش بدست آوردن Accuracy

فرمولی که برای بدست آوردن مقدار Accuracy باید از آن استفاده کنید فرمول زیر می باشد:

 

کد پایتون برای محاسبه Precision و Recall و F-Measure

با توجه به فرمول های بالا از کد پایتون زیر برای بدست آوردن این مقدار ها می توان استفاده کرد:

برای استفاده از این کد که یک کلاس به زبان برنامه نویسی پایتون می باشد از مثال زیر استفاده کنید:

 

شما می توانید از این مخزن گیت هاب نیز توضیحات بالا را دنبال کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید