کلیدهای میانبر Emacs

کلیدهای میانبر Emacs

کلیدهای میانبر Emacs به شرح زیر است:

ctrl+f : یک کاراکتر به سمت جلو می رود

ctrl+b : یک کاراکتر به سمت عقب می رود

alt+f : یک کلمه به سمت جلو می رود

alt+b : یک کلمه به سمت عقب می رود

ctrl+p : به خط قبلی می رود

ctrl+a : به اول خط می رود

ctrl+e : به انتهای خط می رود

BACKSPACE : حذف کاراکتر قبلی

ctrl+d : حدف کاراکتر بعدی

alt+BACKSPACE : حذف و کات کردن کلمه قبلی

alt+d : حذف و کات کردن کلمه بعدی

ctrl+/ : برگشت

ctrl+y : پیست کردن

ctrl+xctrl+f : پیدا کردن فایل

ctrl+xctrl+s : ذخیره فایل

alt+xrepl s↵ : جایگزین کردن رشته

alt+xtext-mode↵ : حالت متن

ctrl+xctrl+c : بستن

ctrl+g : توقف دستور

alt+xfundamental-mode↵ : حالت فاندومنتال

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید