کلیدهای میانبر Excel

کلیدهای میانبر Excel

کلیدهای میانبر Excel به شرح زیر است:

ctrl+5 : متن خط خورده

ctrl+B : متن توپر یا بولد

ctrl+I : متن شکسته یا ایتالیک

ctrl+U : متن زیر خط

shift+ctrl+; : افزودن زمان فعلی

ctrl+; : افزودن تاریخ

ctrl+C : کپی کردن

ctrl+V : چسباندن یا پیست کردن

ctrl+X : بریدن یا کات کردن

ctrl+Y : تکرار کردن

ctrl+Z : برگشت به عقب

shift+F2 : ویرایش کامنت خانه فعلی

ctrl+BACKSPACE : دیدن خانه فعال

alt+IC : افزودن خانه

alt+IR : افزودن سطر

F2 : ویرایش کردن

ctrl+0 : پنهان کرده خانه ها

ctrl+9 : پنهان کردن سطر

shift+ctrl+9 : خارج کردن سطر از حالت پنهان

F7 : چک کردن اسپل

alt+= : جمع کردن خودکار

ctrl+’ : کپی کردن فرمول از خانه بالایی

F3 : پیست کردن یا چسباندن نام

shift+F3 : پیست کردن تابع در فرمول

F1 : نمایش راهنما

ctrl+G : رفتن به

ctrl+F : پیدا کردن

ctrl+F12 : بازکردن فایل

ctrl+H : جایگزین کردن

ctrl+O : باز کردن

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید