کلیدهای میانبر IntelliJ IDEA

کلیدهای میانبر IntelliJ IDEA

کلیدهای میانبر IntelliJ IDEA به شرح زیر است:

END : رفتن به انتهای خط

HOME : رفتن به ابتدای خط

ctrl+Y : حذف خط فعلی

ctrl+DEL : حذف کلمه آخر

ctrl+BACKSPACE : حذف کلمه اول

ctrl+D : حذف خط یا بلاک انتخاب شده فعلی

TAB : ایجاد تورفتگی در بخش انتخاب شده

shift+TAB : از بین بردن تورفتگی در بخش انتخاب شده

alt+ctrl+I : تورفتگی خودکار خط ها

shift+ctrl+RIGHT : انتخاب کلمه بعدی

shift+ctrl+LEFT : انتخاب کلمه قبلی

ctrl+END : انتقال به انتهای متن

ctrl+HOME : انتقال به ابتدای متن

ctrl+A : انتخاب همه

shift+ctrl+V : پیست کردن یا چسباندن از تاریخچه

ctrl+M : اسکرول کردن به وسط

shift+ctrl+J : یکی کردن خط ها

ctrl+↵ : جدا کردن خط ها

ctrl+Q : نمایش جدول داده ها

ctrl+N : رفتن به کلاس

shift+ctrl+N : رفتن به فایل

ctrl+G : رفتن به شماره خط

shift+F9 : دیباگ کردن

F9 : ادامه اجرا برنامه

shift+F2 : متوقف کردن برنامه

ctrl+F9 : ساخت پروژه

shift+F10 : اجرا کردن

shift+alt+F10 : انتخاب و تنظیم کردن پیکربندی و اجرا

ctrl+F : پیدا کردن

ctrl+R : جایگزین کردن

ctrl+L : پیدا کردن بعدی

shift+ctrl+L : پیدا کردن قبلی

alt+ctrl+M : استخراج متد

alt+ctrl+V : تعریف متغیر

alt+ctrl+F : تعریف فیلد

alt+ctrl+C : تعریف ثابت

alt+ctrl+P : تعریف پارامتر

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید