درخت تصمیم اپراتورهای منطقی

درخت تصمیم اپراتورهای منطقی

بحث درخت تصمیم در هوش مصنوعی و مخصوصا یادگیری ماشین دارای مباحث پیشرفته و مختلفی می باشد که اگر قصد معرفی آن را داشته باشم مجددا باید در ارتباط با آن بنویسم ولی هدف از این نوشته بررسی درخت تصمیم نیست و تنها می خواهم درخت تصمیم اپراتورهای منطقی AND ، OR ، NAND ، XOR ، XNOR را بررسی کنم.

این نوشته را تا پایان بخوانید.

 

روش ساخت درخت تصمیم با پایتون

 

درخت تصمیم اپراتورهای منطقی

درخت تصمیم AND

درخت تصمیم AND
درخت تصمیم AND

اپراتور منطقی AND در حالت دو ورودی تنها زمانی مثبت می شود که هر دو ورودی آن برابر TRUE یا صحیح باشد و در غیر اینصورت نتیجه FALSE یا غلط می شود.

در درخت تصمیم بالا ابتدا جدول AND را کشیده ایم و سپس درخت آن را رسم می کنیم.

 

درخت تصمیم OR

درخت تصمیم OR
درخت تصمیم OR

اپراتور منطقی OR زمانی مقدار صحیح بر می گرداند که حداقل یکی از ورودی های آن TRUE یا درست باشد در غیر اینصورت مقدار خروجی آن برابر غلط یا FALSE می شود که تنها زمانی که هر دو ورودی FALSE باشند این اتفاق می افتد.

در درخت تصمیم بالا ابتدا جدول OR را کشیده ایم و سپس درخت آن را رسم می کنیم.

 

درخت تصمیم NOR

درخت تصمیم NOR
درخت تصمیم NOR

عملگر NOR در واقع خروجی OR را NOT کرده است و تنها در حالتی که هر دو ورودی آن غلط یا FALSE باشد درست یا TRUE است و در باقی موارد جواب غلط یا FALSE می شود.

در درخت تصمیم بالا ابتدا جدول NOR را کشیده ایم و سپس درخت آن را رسم می کنیم.

 

درخت تصمیم NAND

درخت تصمیم NAND
درخت تصمیم NAND

در عملگر NAND ما خروجی AND را یکبار NOT کرده ایم با توجه به این موضوع به جز زمانی که هر دو ورودی برابر درست یا TRUE باشند نتیجه غلط یا FALSE می شود در باقی موارد نتیجه نهایی درست یا TRUE می شود.

در درخت تصمیم بالا ابتدا جدول NAND را کشیده ایم و سپس درخت آن را رسم می کنیم.

 

درخت تصمیم XOR

درخت تصمیم XOR
درخت تصمیم XOR

در این نوع درخت جواب نهایی زمانی که ورودی ها یکسان نباشد برابر TRUE یا درست می شود در غیر اینصورت برابر FALSE می شود.

در درخت تصمیم بالا ابتدا جدول XORرا کشیده ایم و سپس درخت آن را رسم می کنیم.

 

تمامی موارد بالا را به صورت PDF دانلود کنید.

 

پیشنهاد نویسنده: یکپارچه سازی داده های XML فازی ناهمگن

اگر سوالی در ارتباط با موارد بالا دارید در بخش نظرات همین نوشته برای من بنویسید.

موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید