کتاب Product glossary

کتاب Product glossary

یکی از سرویس های رایگان در productschool بخش Product glossary آن است.

در این بخش واژه نامه ی محصول آماده شده است که در وبسایت آن در آدرس

productschool.com/product-glossary/

می باشد؛ اما نکته ی مهم این است که نسخه ی PDF و با دسترسی آسان آن جایی در دسترس نبود که به صورت اختصاصی این اطلاعات را یکجا جمع کردم و در این نوشته منتشر خواهم کرد.

 

کتاب Product glossary

توضیحات صفحه ی Product Glossary در سایت Product School باعث شده که هدف این محتوا به صورت کامل مشخص باشد.

productschool : Never look like a Product noob again with this comprehensive guide to the most used words, phrases, and terminology in the Product sphere.

فهرست کلمات موجود در این واژه نامه به شرح زیر می باشد:

 • A
  • Agile
  • Acceptance Criteria
  • A/B Test
  • Affinity Diagram
 • B
  • Backlog
  • Beta Test
  • BI: Business Intelligence
 • C
  • Concept Review
  • Customer Journey Map
  • Customer Success
  • Churn Rate
  • Cross-Functional Team
 • D
  • Data Product Manager
  • Design Concept
  • Design Thinking
  • Differentiation
  • Divergent Thinking
  • DevOps
 • E
  • End-to-End
  • Epic
 • F
  • FDD: Feature-Driven Development
  • Feature
  • Feature Audit
  • Fundamentally New Product
  • Freemium
 • G
  • Get Out of the Building
  • Growth Product Management
  • GTM: Go-to-Market Strategy
 • H
  • Hard Skills
 • I
  • Ideation
  • Implicit Requirement
  • Incremental Product
  • Intuitive
 • J
  • JTBD: Jobs-To-Be-Done
 • K
  • Kanban
  • Kano Model
  • KPI: Key Performance Indicator
 • L
  • Lean Development
  • Lifetime Value
 • M
  • Mind Map
  • MVE: Minimum Viable Experience
  • MVP: Minimum Viable Product
  • Moscow
 • N
  • Needfinding
  • NPS
 • O
  • OKR: Objectives & Key Results
 • P
  • Product
  • Persona or User Persona
  • Prioritization
  • Product Description Sheet
  • Prototype
  • Product Designer
  • Product Discovery
  • Product Marketing
  • Product Portfolio
  • Product Spec
  • Product Vision
  • Product-Market Fit
  • Personalization
  • Product Lifecycle
  • Product Owner
  • Product Manager
 • Q
  • Empty!
 • R
  • R&D
  • Retrospective
  • Roadmap
  • Release Plan
 • S
  • Scrum
  • Ship
  • Six Thinking Hats
  • Soft Skills
  • Sprint
  • Stage-Gate
  • Stakeholder
 • T
  • Technical Product Manager
 • U
  • UX: User Experience
  • User Flows
  • User Research
  • USP: Unique Selling Proposition
  • Use Case
 • V
  • Voice of Customer (VOC)
  • Value Proposition
 • W
  • Waterfall
  • What Not How
  • Wireframe
 • X
  • Empty!
 • Y
  • Empty!
 • Z
  • Empty!

 

 

نسخه PDF این آموزش منتشر شد:

 

هرگونه کپی برداری و استفاده ی تجاری از این فایل غیر مجاز می باشد و این فایل به صورت کاملا رایگان منتشر شده است؛ در صورتی که این نسخه به صورت غیر رایگان در جایی ارائه شده است از طریق نظرات همین نوشته به من اطلاع دهید.

 

امیدوارم این مجموعه کوچک برای شما کاربردی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید