کلیدهای میانبر Regex

کلیدهای میانبر Regex

کلیدهای میانبر Regex به شرح زیر است:

* : تکرار کاراکتر صفر یا بیش از یکبار

+ : تکرار کاراکتر یکبار یا بیش از یکبار

. : تکرار دقیقا یک کاراکتر

\d : کاراکتر عددی

\D : کاراکتر غیر عددی

\s : یک فاصله خالی

\S : کاراکترهای دیگر به جز فاصله خالی

\w : کاراکترهای عددی و حروف

\W : کاراکترهای غیر کلمه

^ : ابتدای ورودی

$ : انتهای ورودی

?# : کامنت

g : جستجوی عمومی

m : جستجوی چند خطی

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید