کلیدهای میانبر TextMate

کلیدهای میانبر TextMate

کلیدهای میانبر TextMate به شرح زیر است:

cmd+Z : برگشت

shift+cmd+Z : برگشت به تغییر بعدی

cmd+X : بریدن یا کات کردن

cmd+C : کپی کردن

cmd+V : چسباندن یا پیست کردن

ESC : تکمیل خودکار

shift+ctrl+D : تکثیر خط جاری

cmd+[ : شیفت چپ

cmd+] : شیفت راست

ctrl+U : تبدیل به حروف بزرگ

shift+ctrl+U : تبدیل به حروف کوچک

ctrl+cmd+UP : انتقال به خط بالایی

ctrl+cmd+DOWN : انتقال به خط پایینی

ctrl+cmd+LEFT : انتقال به ستون چپ

ctrl+cmd+RIGHT : انتقال به ستون راست

alt+ctrl+cmd+UP : اسکرول کردن به سمت بالا

alt+ctrl+cmd+DOWN : اسکرول کردن به سمت پایین

alt+ctrl+cmd+LEFT : اسکرول کردن به سمت چپ

alt+ctrl+cmd+RIGHT : اسکرول کردن به سمت راست

ctrl+A : رفتن به ابتدای خط

ctrl+E : رفتن به انتهای خط

cmd+F : پیدا کردن

shift+cmd+F : جستجو در پروژه

cmd+G : پیدا کردن بعدی

shift+cmd+G : پیدا کردن قبلی

ctrl+cmd+F : جایگزین کردن یکجای همه

shift+ctrl+cmd+F : جایگزین کردن یکجای همه موارد انتخاب شده

alt+ctrl+cmd+P : نمایش نسخه وب

cmd+↵ : افزودن خط جدید

alt+cmd+; : افزودن سمی کالن به انتخای خط

cmd+L : رفتن به خط

ctrl+W : انتخاب کلمه

shift+cmd+L : انتخاب خط

cmd+O : بازکردن

cmd+S : ذخیره کردن

shift+cmd+S : ذخیره به عنوان فایل جدید

alt+cmd+S : ذخیره همه

ctrl+cmd+S : ذخیره پروژه

shift+ctrl+cmd+S : ذخیره پروژه به عنوان پروژه جدید

cmd+; : بررسی اسپل ها

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید