کلیدهای میانبر visual studio

کلیدهای میانبر visual studio

کلیدهای میانبر visual studio به شرح زیر است:

LEFT : انتقال به چپ

RIGHT : انتقال به راست

ctrl+END : انتقال به انتهای فایل

ctrl+HOME : انتقال به ابتدای فایل

ctrl+G : رفتن به

DOWN : انتقال به پایین

ctrl+C : کپی کردن

ctrl+X : کات کردن یا بریدن

DEL : حذف کردن

ctrl+V : پیست کردن یا چسباندن

ctrl+Y : برگشت به تغییرات بعدی

ctrl+A : انتخاب همه

ctrl+Z : برگشت به تغییرات قبلی

ctrl+F : یافتن یا پیدا کردن

shift+ctrl+F : جستجو در فایل ها

ctrl+H : جایگزین کردن

shift+ctrl+H : جایگزین کردن در فایل ها

ctrl+Cctrl+V : کپی و پیست

 

برای مشاهده کلیدهای میانبر نرم افزارهای مختلف روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید